Monterey County

Slideshow: Countdown to the SPCA Pet Telethon